Site Loader
Одоо хэрэгжүүлэх
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

《The power of Sports in studying English》

Have you ever been stressful in studying ?
In Winning English School, the word “stress” is out of our vocabulary. After the class,
the students and the teachers will have some kind of scheduled sport’s night in order to refresh their minds and strengthen their bodies.
Students don’t just study here but also they will have healthy recreational activities!.
Come and join us! Learn with Winning English Family!

Bạn đã bao giờ căng thẳng trong việc học chưa ?
Ở Winning English School, cụm từ ” căng thẳng ” nằm ngoài từ vựng của chúng tôi . Sau giờ học, học sinh và giáo viên sẽ có một số hoạt động thể thao để làm tỉnh táo lại đầu óc và tăng cường sức khỏe cho họ.
Ở đây học sinh không chỉ học mà còn có các hoạt động giải trí lành mạnh!.
Hãy đến và tham gia với chúng tôi! Học tiếng anh cùng gia đình Winning !
你曾經覺得讀英文壓力大嗎?
在Winning,“壓力”一詞從來沒有出現在我們的字典中。
一天課程結束之後,學生和老師會在定期舉辦的運動之夜中盡情揮灑汗水,藉此回復清新思緒並強健體魄!
唸書的同時也擁有健康的娛樂消遣~
加入我們…

admin

admin

Leave a Replay